Management:

Asset
Management

Ste majiteľom nehnuteľnosti a potrebujete optimálne spravovať svoj majetok tak, aby ste dosiahli svoje strategické ciele v maximálnej miere? Kontaktujte nás!

Asset management znamená systematické a koordinované aktivity a postupy, ktorými organizácie v priebehu životného cyklu optimálne a trvalo spravujú svoj majetok a aktíva, ich súvisiaci stav a výkonnosť, riziká a výdaje, za účelom dosiahnutia svojich organizačných strategických plánov. (Asset = ľudský kapitál, informácie, nehmotný majetok, financie a hmotný majetok)

Zdroj: PAS 55-1:2008, Asset Management, ICS code: 03.100.01, Part 1: Specification for the optimized management of physical assets (IAM; BSA)

Property
Management

Ste prenajímateľom alebo nájomcom nehnuteľnosti? Potrebujete svoju nehnuteľnosť efektívne spravovať alebo potrebujete preveriť, či vaša nehnuteľnosť funguje správne? Sú vaše prevádzkové náklady adekvátne? Je možné ich ešte zefektívniť alebo optimalizovať? Kontaktujte nás!

Keďže Property Management je všade tam, kde ide o prenájom priestorov, dôležité sú tu všetky činnosti súvisiace s prenájmom priestorov a vzťahy prenajímateľ / nájomca a teda aj prenajímateľ / property manager / nájomca.

Property management je obor riadenia, ktorého predmetom je optimálne využitie priestorov vlastného alebo prenajatého majetku. Cieľom Property Managementu je zaručenie takých priestorových podmienok, ktoré najlepšie prevádzkovo, ekonomicky, fyzicky i psychicky vyhovujú majiteľom a užívateľom nehnuteľností alebo pozemku. Zdroj: Ondřej Štrup

Facility
Management

Ste objednávateľ alebo poskytovateľ služieb facility managementu? Potrebujete nastaviť komplexný facility management? Potrebujete nastaviť procesy v súlade s normou…? Kontaktujte nás!

Na Slovensku pod pojmom Facility Management väčšina firiem rozumie len Technickú správu nehnuteľností. Facility Management však v sebe zahŕňa omnoho viac činností. Európska norma definuje Facility Management nasledovne:

Facility Management predstavuje integráciu činností v rámci organizácie s cieľom zabezpečiť a rozvíjať dohodnuté služby, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu vlastných základných činností.

Konzultácie a poradenstvo:

Audity

Potrebujete zauditovať súčasný stav jednotlivých služieb asset, property alebo facility managementu? Kontaktujte nás!

    • Audity prevádzkových nákladov
    • Audity technických zariadení budov a stavebných častí

Analýzy

Potrebujete prezistiť plnenia jednotlivých služieb, činností a zmlúv vo finančnom vyjadrení a získať o nich prehľad? Kontaktujte nás! A my Vám vypracujeme jednotlivé analýzy.

    • Nájomných zmlúv a Rent rollu
    • Prevádzkových nákladov
    • Investícií
    • NOI (Net Operating Income)

Nastavenia

Potrebujete nastaviť procesy, činnosti a služby? Kontaktujte nás! A my Vám zrealizujeme potrebné nastavenia vyplývajúce z predchádzajúcich auditov alebo analýz.

    • Budgetov (rozpočtov)
    • Manažérskeho reportingu
    • Harmonogramu tendrov dodávateľov jednotlivých služieb
    • Nového scopu činností jednotlivých služieb, ktoré zabezpečia optimalizáciu prevádzkových nákladov

Realitná činnosť